507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ve bu Tebliğ uyarınca Başkanlığımızca yayımlanan “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Kılavuzu” nun “3. Sistemin Temel Özellikleri” bölümünün “k. Satış Yazılımı ve Harici Satış Uygulamaları ile Entegrasyonu” maddesinde belirtildiği üzere, Sistem üzerinden Güvenli Mali Uygulama aracılığıyla yapılan mal ve hizmet satışlarının, harici satış uygulamaları ile entegrasyon sağlanarak (satışa başlama işleminin güvenli mali uygulama tarafından yapılan başlangıç bildirimi ile tetiklendiği harici satış uygulama yazılımları üzerinden) yapılması başvurumuz Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygun bulunmuştur.